Loading.. กรุณารอสักครู่...
  • 084-518-7127
  • truelifekhonkaen@gmail.com


ปี 1988 ใช้บ้านเช่า ถนนหน้าเมือง จุคนได้ประมาณ 30 คน
ปี 1989 ใช้สวนอาหารกรองแก้ว ถนนรื่นรมย์ จุคนได้ประมาณ 60 คน
ปี 1993 ใช้ตึกสองห้อง ซอยการบินไทย ถนนมะลิวัลย์ จุคนได้ประมาณ 80 คน
ปี 1994 ใช้ตึกสามห้อง เจริญทาวเวอร์ ถนนมิตรภาพ จุคนได้ประมาณ 100 คน
ปี 1997 ใช้ห้องประชุมในโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จุคนได้ประมาณ 200 คน
ปี 1998 ใช้ห้องอาหารในปั้มเอสโซ่ ถนนมิตรภาพ จุคนได้ประมาณ 400 คน
ปี 2012 ใช้อาคารใหญ่ ในซอยมิตรภาพ 15 จุคนได้ประมาณ 700 คน