Loading.. กรุณารอสักครู่...
  • 084-518-7127
  • truelifekhonkaen@gmail.com

ขอเชิญร่วมรับพระพรผ่าน การถวาย

1. ถวายคริสตจักร
ชื่อบัญชี “คริสตจักรชีวิตสุขสันต์ขอนแก่น (1)” กสิกรไทย ประชาสโมสร
เลขที่บัญชี 242-2-00328-7

2. ถวายสำหรับงานบุกเบิกพันธกิจ
ชื่อบัญชี “คริสตจักรชีวิตสุขสันต์ขอนแก่น (2)” กสิกรไทย ประชาสโมสร
เลขที่บัญชี 242-2-00329-5

3. ถวายสำหรับพระนิเวศน์
ชื่อบัญชี “คริสตจักรชีวิตสุขสันต์ขอนแก่น (3)” กสิกรไทย ประชาสโมสร
เลขที่บัญชี 242-2-00330-9

4. ถวายโดยต่างประเทศ (International offering)
Kbank ., Prachasamosorn Rd., Khonkaen
A/C Name: True life in Christ Church @ Khonkaen
A/C No. 242-2-00331-7