Loading.. กรุณารอสักครู่...
  • 084-518-7127
  • truelifekhonkaen@gmail.com


1. ให้สมาชิกตระหนักเรื่องการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิต
2. ให้สมาชิกตระหนักเรื่องการเป็นบุตรของพระเจ้า
3. ให้สมาชิกมีความชื่นชมยินดี ชีวิตสุขสันต์ เพราะพระเจ้าประทานสิ่งดีให้
4. ให้สมาชิกมีวิญญาณการให้ การเสียสละ และมีจิตสาธารณะ
5. ให้สมาชิกทุกคนได้รับการปกคลุมฝ่ายวิญญาณ รวมทั้งผู้นำด้วย เพื่อรับการสอน
การพัฒนาชีวิต ตลอดจนการรับการตักเตือนเมื่อกระทำผิด
6. เน้นการรับใช้เรื่อง “ภารกิจหลักของพระเยซูคริสต์” โดยตรง
คือการเร่งรีบนำคนบาปกลับมาหาพระเจ้า ด้วยว่าเราคือผู้สืบทอดภารกิจจากพระองค์
7. เน้นการสร้างคริสตจักรให้เข็มแข็ง ที่สามารถผนวกคนจำนวนมากได้
และสามารถปกป้องดูแลเขาไว้ได้ จนถึงวันสุดท้ายที่พระเยซูคริสต์เสด็จมารับเรา