Loading.. กรุณารอสักครู่...
  • 084-518-7127
  • truelifekhonkaen@gmail.com

นิมิตคริสตจักรชีวิตสุขสันต์

นำคนทั่วโลก รับความรักของพระเยซูคริสต์อย่างน้อย 100,000 คน ภายในปี 2025
สร้างผู้เชื่อให้ดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูคริสต์อย่างน้อย 10,000 คน ภายในปี 2025
(โดยเริ่มต้นนิมิตตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2012 จนถึง 31 ธ.ค. 2025)
สโลแกน............
112025 “นำคนหนึ่งแสน สร้างชีวิตคนหนึ่งหมื่น ก่อนปีสองพันยี่สิบห้า”


โปรดอธิษฐานเผื่อ...และลงมือทำ...พระองค์จะทรงนำให้มีชัย


หากท่านไม่มีพันธะผูกพันกับที่ใด และมีภาระใจกับนิมิตนี้

ทางคริสตจักรชีวิตสุขสันต์ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมนิมิตนี้กับเรา ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

โปรดติดต่อที่คริสตจักรฯ โดยตรง