Loading.. กรุณารอสักครู่...
  • 043-241-155
  • truelifekhonkaen@gmail.com

คริสตจักรชีวิตสุขสันต์ ยินดีต้อนรับ

คริสตจักรชีวิตสุขสันต์ขอนแก่นก่อตั้งขึ้นเมื่อปี คริสตศักราช 1988 โดยครอบครัวท่าน อ. ประกาศิต และ อ.อรนุช สัมมาเจตน์ นักธุรกิจคริสเตียนจากจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้นำร่วมบุกเบิกคริสตจักรแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในธุรกิจการงาน ท่านทั้งสองได้ยินดีถวายตัวรับใช้พระเจ้าตามการทรงเรียกมายังจังหวัดขอนแก่น
คริสตจักรชีวิตสุขสันต์ขอนแก่นมีวัตถุประสงค์หลักในการสอนจริยธรรมและอบรมพัฒนาชีวิตผู้เชื่อให้เป็นพลเมืองที่ดี ตามหลักการพระคริสตธรรมคัมภีร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เรามีการนมัสการสองรอบในวันอาทิตย์ และมีกิจกรรมในระหว่างสัปดาห์เพื่อเสริมสร้างความรักผูกพันและช่วยเหลือกันในชุมชนคริสตจักร
คริสตจักรได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมาชิกให้มีจิตอาสา บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น อาทิเช่น การช่วยเหลือพี่น้องในคริสตจักร เรามีชมรมคนใจดีเพื่อรวมสมาชิกในการทำกิจกรรมดีๆให้สังคม มีการบริจาคโลหิต เป็นต้น
คริสตจักรได้สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทักษะความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ของสมาชิก... อาทิเช่น การสอนทักษะด้านดนตรี การร้องเพลง การเต้นรำ ศิลปะวัฒนธรรม และการแสดง การฝึกพูดในที่ชุมชน การเรียนรู้ด้านการสื่อสาร การนำกลุ่มนันทนาการ การฝึกฝนด้านสื่อภาพยนตร์ การฝึกอบรมด้านภาษา เป็นต้น
เรามีคริสตจักรเด็ก ดูแลเยาวชนตัวน้อยๆ สั่งสอน ปลูกฝังสิ่งที่ดีงาม ตามหลักการพระคริสตธรรมคัมภีร์ ให้เป็นลูกที่เชื่อฟังพ่อแม่ ผู้ปกครอง และวางรากฐานชีวิตที่มีคุณธรรมตั้งแต่เยาว์วัย
คริสตจักรชีวิตสุขสันต์ มีความปรารถนาดีนำพระพรมายังชุมชน ตามคำสั่งสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ซึ่งกล่าวว่า ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์

คริสตจักรชีวิตสุขสันต์

องค์กรสาธารณประโยชน์
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ทะเบียนเลขที่ 3336

เรามีการนมัสการในทุกวันอาทิตย์
รอบที่ 1 7.00 – 8.30 น.
รอบที่ 2 9.00 – 12.00 น.
ชั้นเรียนพระวจนะเพื่อชีวิต 12.45 – 14.00 น.

หน้าที่เกี่ยวข้อง