Loading.. กรุณารอสักครู่...
  • 043-241-155
  • truelifekhonkaen@gmail.com

โครงการ รวมพลคนสุขสันต์

หลักการ และเหตุผล

พระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ คือการประกาศจนสุดปลายแผ่นดินโลก และ “สอนเขาให้ถือสารพัดสิ่ง”... ดังนั้นแนวการรับใช้ นอกจากการประกาศอย่างสุดกำลังแล้ว ในอีกมุมหนึ่งคือ การผนวกผู้เชื่อ ให้เข้ามาผูกพันตัวกับคริสตจักร เพื่อได้รับการปกป้องดูแล จนกว่าวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จมารับเราไปสวรรค์กับพระองค์


วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อให้สมาชิกตระหนักเรื่องการประกาศ และเชิญชวนผู้เชื่อให้เข้าร่วมผูกพันตัวในคริสตจักร
2.เพื่อให้สมาชิกได้รับการปกป้อง ดูแล จนกว่าจะถึงวันสุดท้าย
3.เพื่อให้เกิดบรรยากาศการรวบรวมคนไปสวรรค์อย่างเป็นรูปธรรม


เป้าหมาย

สิ้นปี 2012 มีสมาชิกทั่วโลก 852 คน
สิ้นปี 2015 มีสมาชิกทั่วโลก 2000 คน
สิ้นปี 2020 มีสมาชิกทั่วโลก 5000 คน
สิ้นปี 2025 มีสมาชิกทั่วโลก 10,000 คน


แนวทางดำเนินการ

1.รวมสมาชิกคริสตจักรในเครือทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียว มีเป้าหมายเดียวกัน คือ ร่วมมือกันสร้างคริสตจักรให้เติบโตตามเป้าหมาย
2.ให้สมาชิกจากชื่อ “คริสตจักรเดิม” ทุกคน สมัครสมาชิกใหม่ ทั้งหมด ในชื่อ สมาชิก“คริสตจักรชีวิตสุขสันต์”
3.ค่าสมัครแรกเข้าคนละ 50 บาท (จ่ายครั้งเดียว) ค่าบำรุงสมาชิก และต่ออายุสมาชิก ปีละ 100 บาท/คน
4.จัดโครงสร้างสมาชิกใหม่ ให้สอดคล้องกับการผนวกผู้เชื่อ (ทางคริสตจักรขอสงวนรายละเอียดเรื่องการขับเคลื่อนโครงสร้างไว้ หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อ อ.ประกาศิต โดยตรง)
5.ประเมินผลทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งส่ง SMS หรือ E-mail ให้ สมช. ทุกคนทราบในวันถัดไป


ระยะเวลาโครงการ

ตลอดไป และมีการประเมินผลเป็นระยะ