Loading.. กรุณารอสักครู่...
  • 084-518-7127
  • truelifekhonkaen@gmail.com

วาทะ...คริสตจักร

“คนเราเกิดครั้งเดียว ตายครั้งเดียว เราต้องเลือกทำสิ่งที่เกิดประโยชน์สูงสุด”

“การอุทิศชีวิตเพื่องานรับใช้พระเจ้า ถือเป็นเกียรติยศสูงสุด”

“นรก สวรรค์ มีจริง จงดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้า ที่เป็นเจ้าของสวรรค์”

“ภารกิจของพระเยซูคริสต์ คือ ภารกิจของเรา จงนำคนบาปกลับมาหาพระเจ้า”

“คริสตจักร คือ ที่ผนวกคนขึ้นสวรรค์ จงพาคนเข้ามาผูกพันตัวกับคริสตจักร”

“คริสตจักร คือ บ้านของเรา...เราจะสร้างบ้านนี้ให้มีชีวิตสุขสันต์
สร้างความเจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ด้าน และก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
จนกว่า พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมารับเรา”