Loading.. กรุณารอสักครู่...
  • 043-241-155
  • truelifekhonkaen@gmail.com

จากใจผู้นำ


-คนเราเกิดมาครั้งเดียว...มีชีวิตเดียว
-สิ่งที่เรากระทำในโลกนี้ จะส่งผลไปถึงโลกหน้าด้วย
-โลกคือ สถานที่แห่งหนึ่งที่มนุษย์อาศัยอยู่เพียงชั่วคราว
-แต่โลกหน้า (สวรรค์ หรือ นรก)คือสถานที่ ที่มนุษย์ต้องไปอยู่ตลอดไป
-การดำเนินชีวิตในโลกนี้จึงมีความสำคัญที่สุด
-มนุษย์มีสิทธิ์เลือกที่จะทำตามใจตนเอง หรือทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า
-พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของสวรรค์
-สวรรค์สถานเป็นที่ปราศจากบาป
-แต่มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป ในโลกหน้าจึงต้องไปนรกทุกคน
-พระเยซูคริสต์คือผู้ไถ่บาปให้มนุษย์
-มีเหตุผล การพิสูจน์มากมายที่ทำให้เชื่อได้ว่า พระเยซูคือพระเจ้าผู้ไถ่บาป
-ใครเชื่อก็มีผลปราศจากบาป...ใครไม่เชื่อผลก็คือ เป็นคนบาปต่อไป
-คริสเตียนคือผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ประทานความรอดให้
-การดำเนินชีวิตของคริสเตียนจึงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป