Loading.. กรุณารอสักครู่...
  • 084-518-7127
  • truelifekhonkaen@gmail.com

พระคัมภีร์

เราเชื่อว่าพระคัมภีร์เดิม และพระคัมภีร์ใหม่ทุกคำในต้นฉบับนั้น พระเจ้าได้ดลใจให้มนุษย์เขียนขึ้น และทรงนำผู้เขียนโดยไม่มีข้อผิดพลาด จึงเป็นพระวจนะของพระเจ้า อันเป็นมาตรฐานสำหรับความเชื่อ และการดำเนินชีวิตของผู้เชื่อ และเป็นแหล่งสำแดงความจริงทุกประการ

พระเจ้า

เราเชื่อว่าพระเจ้าเที่ยงแท้ผู้ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิจนิรันดร์ และทรงเป็นผู้สร้างสิ่งสารพัดทั้งสิ้น มีพระองค์เดียว ทรงสำแดงพระองค์เป็นสามพระภาคคือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทั้งสามพระภาคนี้เท่าเทียมกันแม้มีหน้าที่แตกต่างกัน แต่ร่วมกันในการช่วยมนุษย์ให้รอดจากบาป


พระเยซูคริสต์

เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้า ทรงปฏิสนธิโดยฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเหนือธรรมชาติ ถือกำเนิดมาจากมาเรียหญิงพรหมจารี พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้อย่างสมบูรณ์ และมนุษย์แท้อย่างสมบูรณ์ในเวลาเดียวกัน ทรงปราศจากบาปทั้งสิ้น ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปมนุษย์ และทรงคืนพระชนม์ฝ่ายร่างกายจากความตายในวันที่สาม เพื่อให้พระประสงค์ของพระบิดาสำเร็จในเรื่องความรอด เพื่อคนทั้งปวงที่เชื่อจะรอดพ้นจากความบาป พระองค์ลอยขึ้นสู่สวรรค์ทั้งร่างกายของพระองค์ ขณะนี้พระองค์สถิตอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดา และวันหนึ่งในอนาคตจะเสด็จมาด้วยพระองค์เองอีกเป็นครั้งที่สอง เพื่อสถาปนาอาณาจักรของพระองค์


พระวิญญาณบริสุทธิ์

เราเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้า ผู้ดลใจมนุษย์ให้สำนึกบาป และกระทำให้บังเกิดใหม่ สถิตอยู่ในผู้ที่เชื่อทุกคน เพื่อให้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ และทรงประทานของประทานแก่ผู้ที่เชื่อทุกคนต่าง ๆ กันเพื่อช่วยในการดำเนินชีวิต และรับใช้พระกายของพระคริสต์ เราเชื่อว่าของประทานทุกอย่างที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ยังมีอยู่ในคริสตจักร และควรได้รับการส่งเสริมให้ใช้เพื่อเสริมสร้างพระกาย การบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นประสบการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นแยกจาก ประสบการณ์บังเกิดใหม่ เพื่อฤทธิ์เดชในการเป็นพยาน หมายสำคัญเบื้องต้นคือ การพูดภาษาแปลก ๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูด


ฑูตสวรรค์ และวิญญาณชั่ว

เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างทูตสวรรค์จำนวนมาก ทูตสวรรค์เหล่านี้ปราศจากบาป เมื่อถูกสร้าง แต่ลูซิเฟอร์ได้ตั้งใจทำผิดบาปจึงกลายเป็นมารซาตาน ทูตสวรรค์บางส่วนที่ติดตามซาตานจึงกลายเป็นผีวิญญาณชั่ว ซาตานกำลังครอบครองโลกแห่งความบาปนี้ แต่อย่างไรก็ตามมันไม่ได้มีอำนาจเหนือพระเจ้า มันพยายามที่จะทำลายแผนการพระเจ้า และชีวิตมนุษย์


มนุษย์

เราเชื่อว่ามนุษย์คู่แรกถูกสร้างมาโดยปราศจากบาป ตามพระฉายของพระเจ้า แต่มนุษย์คู่แรกทำบาปโดยความตั้งใจ ทำให้มนุษย์ทั้งปวงตกอยู่ใต้อำนาจความบาป และกระทำบาป และจำเป็นต้องได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ มิฉะนั้นแล้วจะถูกลงโทษให้พินาศนิรันดร์ในนรก


ความรอด

เราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนจะรอดได้โดยพระคุณของพระเจ้าเพราะเขาเชื่อและวางใจ ในพระเยซูคริสต์และการไถ่บาปของพระองค์ มิใช่โดยความดีที่เขาทำ ความเชื่อและวางใจในพระคริสต์อย่างแท้จริงย่อมหมายถึง การมีท่าทีที่กลับใจต่อบาป และในที่สุดแสดงผลของการกลับใจใหม่ในชีวิตหลังจาการบังเกิดใหม่แล้ว


คริสตจักร

เราเชื่อว่า คริสตจักรสากลประกอบด้วยคนที่เชื่อวางใจในพระคริสต์ทั่วโลก ทุกยุค ทุกสมัย รวมกันเป็นพระกายของพระคริสต์ แต่ในแต่ละท้องที่นั้นก็มีคริสตจักรท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยผู้เชื่อที่มารวมกัน และจัดการประชุมเป็นประจำเพื่อนมัสการฟังคำสอนในพระวจนะ สามัคคีธรรม เป็นพยาน ร่วมพิธีมหาสนิทและอธิษฐาน เป็นต้น โดยปกติคริสตียนทุกคนต้องเป็นสมาชิกของคริสตจักรท้องถิ่น


พิธีบัพติศมา และพิธีมหาสนิท

เราเชื่อว่า พิธีบัพติศมาต้องปฏิบัติโดยวิธีจุ่มกายลงมิดน้ำ เพื่อแสดงเป็นสัญลักษณ์การตาย การถูกฝัง และการฟื้นพระชนม์ของพระคริสต์ ผู้ที่จะรับการบัพติศมาต้องเป็นผู้ที่เชื่อวางใจในพระคริสต์โดยการบังเกิดใหม่แล้วเท่านั้น พิธีมหาสนิท เป็นพิธีระลึกถึงการตายของพระเยซู ซึ่งควรทำเป็นประจำเสมอจนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมา


การรักษาโรค

เราเชื่อว่าโดยปกติพระเจ้ามีพระประสงค์จะรักษาคริสเตียน ที่ป่วยไข้ ยกเว้นในเวลาที่พระองค์ทรงกำหนดให้เราจากโลกนี้ ไปอยู่กับพระองค์ คริสตจักรฯจึงถือปฎิบัติตามพระบัญชา ของพระคริสต์ ที่สั่งให้สาวกรักษาคนเจ็บป่วยให้หาย โดยการ อธิษฐานขอการบำบัดรักษาผ่านฤทธิ์เดชของพระเยซูคริสต์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากเราชื่อว่าพระเจ้าปรารถนาจะรักษาโรค ของเรา เราจึงไม่ปฏิเสธการรักษาผ่านแพทย์และยารักษาโรคด้วย ยิ่งกว่านั้นเราเชื่อว่าการรักษาโรคของพระเยซูคริสต์โดยปกติเกิดขึ้น ทันทีทันใด แต่ในบางเวลาพระองค์มีพระประสงค์ในการรักษาโรค อย่างค่อยเป็นค่อยไป


การประชุมนมัสการ

เราเชื่อว่าคริสเตียนต้องนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง การนมัสการเป็นเรื่องการเห็นคุณค่าของพระเจ้า จึงต้องมีการแสดงออกของท่าทีในใจที่ถูกต้องต่อพระเจ้า ดังนั้นการแสดงออกใดๆที่อยู่ในกรอบพระคัมภีร์ที่ช่วยให้เราเข้าใกล้พระเจ้า ตลอดจนมีความปรารถนาและเห็นคุณค่าในการนมัสการพระเจ้า ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ดังนั้นรูปแบบในการนมัสการจึงควรมีลักษณะคล้ายคลึง กับสิ่งที่ปรากฏในพระคัมภีร์ทั้งหมด เช่น การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการนมัสการ การใช้เครื่องดนตรีในการนมัสการ การมีบรรยากาศเป็นอิสระอย่างอยู่ในระเบียบใน การแสดงออกของการนมัสการของแต่ละบุคคล การใช้ของประทานในที่ประชุม เป็นต้น


การพิพากษานิรันดร์

เราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนจะเป็นขึ้นมาจากความตาย ฝ่ายร่างกายในวันสุดท้าย คนที่เชื่อจะอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์ เต็มไปด้วยพระพรนิรันดร์ ส่วนคนที่ไม่เชื่อจะได้รับการพิพากษา และรับโทษนิรันดร์ในนรก


พระเจ้าสอนว่า

1.จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และให้เกียรติผู้ปกครองบ้านเมือง
2.เคารพกฎหมาย ซื่อสัตย์ในหน้าที่ เป็นพลเมืองดีของสังคม
3.รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
4.เชื่อฟังและให้เกียรติต่อบิดามารดา
5.ขยันหมั่นเพียรทำในส่วนของตนเองอย่างดีที่สุด
6.รับผิดชอบการงาน การเรียนดีเลิศ