Loading.. กรุณารอสักครู่...
  • 084-518-7127
  • truelifekhonkaen@gmail.com

โครงการ แสนสุขสันต์ 2025

หลักการ และเหตุผล

มัทธิว 28:19-20
“เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมา ในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค"


พระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์

คือ...ให้เราทั้งหลายประกาศสั่งสอนทุกคนในโลกนี้ให้ได้รับข่าวประเสริฐของพระองค์... เราจะประกาศพระนามพระองค์ไปจนสุดปลายแผ่นดินโลก นำคนบาปไปสวรรค์ ภารกิจหลักของพระเยซูคริสต์คือ ภารกิจหลักของคริสตจักรแห่งนี้


วัตถุประสงค์

1.เพื่อนำคนทั่วโลกรับความรักของพระเจ้าด้วยความรักและห่วงใย
2.เพื่อทำตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์
3.เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกตื่นตัว และตื่นเต้นในการประกาศข่าวประเสริฐ
4.เพื่อขอบคุณพระเจ้าร่วมกัน สำหรับคนจำนวนมากที่มารู้จักกับพระเยซูคริสต์


เป้าหมาย

นำคนทั่วโลก รับความรักของพระเจ้าอย่างน้อย 100,000 คน ภายในปี 2025


แนวทางดำเนินการ

1.เน้นเรื่อง “การประกาศ” เป็นเรื่อง “วาระแห่งคริสตจักร”
2.นิยาม “ผู้เชื่อ” คือ คนที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์ ผ่านสมาชิกครอบครัวชีวิตสุขสันต์ ที่มีอยู่ทั่วโลก ต้องมีชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทร. ที่ติดต่อได้ จึงจะถือว่าครบถ้วน และถ้ามีรูปถ่ายด้วยก็ถือว่าสมบูรณ์แบบ
3.ทำทะเบียน “ผู้รับเชื่อ” ทั้งหมดในครอบครัวชีวิตสุขสันต์ โดยเริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2012 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2025
4.เมื่อมี “ผู้เชื่อ”ผ่านทางครอบครัวชีวิตสุขสันต์ทั่วโลก ให้ทำการแจ้งข้อมูลเข้ามาส่วนกลางตามระบบ
5.ส่วนกลางจะรวบรวมข้อมูลลงใน website พร้อมทั้งจัดส่ง SMS หรือ E-mail ให้สมาชิกทุกคน ที่อยู่ทุกหนทุกแห่งในโลก เพื่อได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และสถิติเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
6.ตัวอย่างแบบฟอร์ม


7.การส่งข้อมูลสามารถเลือกทำได้ ดังนี้

1)ทาง E-mail address ชื่อ inchrist@sansooksun2025.com
2)ทางโทรศัพท์ หมายเลข 6682 507 2025
3)ทางแฟกซ์ หมายเลข 043-241155 (664 324 1155)
4)ทาง SMS หมายเลข 6682 507 2025
5)ทางไปรษณีย์ :
“โครงการ“แสนสุขสันต์ 2025”
คริสตจักรชีวิตสุขสันต์
85/4 ซอยดาวสิงห์ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000