Loading.. กรุณารอสักครู่...
  • 043-241-155
  • truelifekhonkaen@gmail.com

นิมิตคริสตจักรชีวิตสุขสันต์

นำคนทั่วโลก รับความรักของพระเยซูคริสต์อย่างน้อย 100,000 คน ภายในปี 2025
สร้างผู้เชื่อให้ดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูคริสต์อย่างน้อย 10,000 คน ภายในปี 2025
(โดยเริ่มต้นนิมิตตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2012 จนถึง 31 ธ.ค. 2025)
สโลแกน............
112025 “นำคนหนึ่งแสน สร้างชีวิตคนหนึ่งหมื่น ก่อนปีสองพันยี่สิบห้า”

ข้อมูลคริสตจักร

เดือน จำนวนคนรับเชื่อ Update 102025
ม.ค. 12 - ธ.ค. 14 4,494 4,494
มกราคม 2015 195 4,689
กุมภาพันธ์ 2015 518 5,207
มีนาคม 2015 776 5,983
เมษายน 2015 558 6,541
พฤษภาคม 2015 825 7,366
มิถุนายน 2015 834 8,200
กรกฎาคม 2015 799 8,999
สิงหาคม 2015 1,112 10,111
กันยายน 2015 1,354 11,465
ตุลาคม 2015 1,177 12,642
พฤศจิกายน 2015 909 13,551
ธันวาคม 2015 4,142 17,693
มกราคม 2016 1,643 19,336
กุมภาพันธ์ 2016 1,874 21,210
มีนาคม 2016 1,289 22,499
เมษายน 2016 1,099 23,598
พฤษภาคม 2016 1,257 24,855
มิถุนายน 2016 3,198 28,053
กรกฎาคม 2016 4,220 32,273
สิงหาคม 2016 832 33,105
กันยายน 2016 510 33,615
ตุลาคม 2016 585 34,200
พฤศจิกายน 2016 538 34,738
ธันวาคม 2016 1,284 36,022
มกราคม 2017 1,166 37,188
กุมภาพันธ์ 2017 2,191 39,379
มีนาคม 2017 1,332 40,712
เมษายน 2017 637 41,349
มิถุนายน 2017 3,037 45,505

โปรดอธิษฐานเผื่อ...และลงมือทำ...พระองค์จะทรงนำให้มีชัย


หากท่านไม่มีพันธะผูกพันกับที่ใด และมีภาระใจกับนิมิตนี้

ทางคริสตจักรชีวิตสุขสันต์ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมนิมิตนี้กับเรา ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

โปรดติดต่อที่คริสตจักรฯ โดยตรง